Projekty obywatelskie ocenione

Piątek, 2 września 2022

Zakończono ocenę formalną i merytoryczną projektów lokalnych i ogólnomiejskich zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok. 
Zachęcamy do zapoznania się z oceną obywatelskich projektów.
W terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o zgłoszonych projektach wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej i uzasadnieniem, tj. do 9 września dopuszcza się możliwość korygowania projektu, w tym zmianę jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami, wyłącznie na wniosek lub za zgodą projektodawcy, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany spełniają łącznie następujące przesłanki:
-      nie powodują całkowitej zmiany zadania objętego projektem na inne nieprzewidziane w projekcie;
-      w przypadku projektu ogólnomiejskiego na zmiany uzyskano zgodę wszystkich mieszkańców, którzy poparli projekt;
-      wprowadzenie zmian do projektu nie spowoduje negatywnej oceny formalnej projektu w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, 4, 6 uchwały i negatywnej oceny merytorycznej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 9 uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, dalej „uchwała”.
Uwaga: możliwość korygowania projektu, w tym zmiana jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami dotyczy wyłącznie projektu, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. 

Projekty ogólnomiejskie i lokalne ocenione negatywnie.
W terminie do 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta o zgłoszonych projektach wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej i uzasadnieniem, tj. do 13 września, każdemu mieszkańcowi przysługuje odwołanie do Prezydenta od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
-      pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe), na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik;
-      pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2;
-      elektronicznej (format.pdf) do Urzędu Miasta Rybnika, z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP (o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1-2 uchwały.
Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 23 września br.
Głosowanie nad projektami do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok odbędzie się od 3 do 9 października br.
- W głosowaniu nad projektami mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rybnika, bez względu na wiek.
- Każdy głosujący dysponuje dwoma głosami: jednym na projekty o znaczeniu ogólnomiejskim i jednym na projekty o znaczeniu lokalnym (bez względu na dzielnicę zamieszkania).
- Głosowanie odbędzie się elektronicznie za pośrednictwem Internetu lub pisemnie w punktach na terenie miasta. Lokalizacja punktów zostanie podana w późniejszym terminie. 

Załączniki:

Powrót