Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Dane podstawowe

* Pola obowiązkowe

Lokalizacja

Zaznacz lokalizację pomysłu na mapie

Punkty

Pomoc

Droga

Pomoc

Obszar

Pomoc
Kliknij w wybrane miejsce na mapie
Kliknij w kolejne miejsca na mapie
Kliknij w kolejne miejsca na mapie

Załączniki

 1. Dozwolony format pliku .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods.
 2. Pojedynczy plik nie może być większy niż 10 MB.
 3. Żeby załączyć do pomysłu materiały graficzne, trzeba usunąć z nich dane osobowe.
 4. Należy dodawać materiały, których jest się właścicielem lub oznaczyć źródło ich pochodzenia.
 5. Materiały nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.
 6. Dodając materiały oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa pozwalające na ich udostępnianie oraz wyrażasz zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie na stronie budzet-obywatelski.rybnik.eu
 7. Pamiętaj, że opis zdjęcia (tzw. tekst alternatywny) ma przekazać znaczenie, a nie wygląd obrazu.
  Pisz prosto, konkretnie i zastanów się czy osoba niewidząca po przeczytaniu tekstu alternatywnego wyobrazi sobie zawartość obrazka/zdjęcia.
  Zbędne są w takich opisach słowa wprowadzające takie jak „zdjęcie przedstawia” czy „na rysunku widać”.

Pomysłodawca

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w  sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. 
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.