I. Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, przetwarzanych w związku:

 • z zakładaniem konta na Platformie,
 • ze złożeniem projektu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika,
 • z oceną projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika,
 • z głosowaniem do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika,

jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Użytkownicy Platformy mogą się skontaktować poprzez adres email iod@um.rybnik.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy.

Szanując prywatność Użytkowników Platformy, Administrator udostępnia niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z Platformy.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisany jest sposób i zakres zbierania danych osobowych Użytkowników oraz cel, do jakich dane te są wykorzystywane, komu są udostępniane oraz jak są chronione. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informacje o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka Prywatności prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. Uszczegółowieniem niniejszej Polityki Prywatności są klauzule informacyjne, które Użytkownik otrzymuje w momencie zbierania od niego danych osobowych w zakresie określonego celu. Uzupełnieniem Polityki Prywatności w zakresie informacji o technologiach internetowych wykorzystywanych na Platformie takich jak pliki cookies lub inne technologie zbierające dane stanowi Polityka plików cookies.

Ponadto Administrator danych stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników, osób trzecich oraz dba, aby Użytkownicy dokładnie wiedzieli, jakie dane, w jaki sposób są pozyskiwane podczas korzystania z Platformy.

II. Terminologia

W niniejszej Polityce Prywatności Platformy, stosuje się terminy zdefiniowane w Regulaminie Platformy.

III. Cel i zakres pozyskiwanych danych

Dane osobowe zbierane automatycznie oraz wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione na Platformie będą przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników niezarejestrowanych poprzez prezentowanie informacji z zakresu Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika,
 • prowadzenia konta użytkownika zarejestrowanego na Platformie,
 • złożenia projektu do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika,
 • głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.

Zakres danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach jest następujący:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników niezarejestrowanych przetwarzane są adresy IP lub protokoły w formie logów systemowych oraz generowane na urządzeniach użytkowników identyfikatory plików cookies. Szczegółowe informacje o technologiach internetowych wykorzystywanych na Platformie takich jak pliki cookies lub inne technologie zbierające dane stanowi Polityka plików cookies,
 • w celu założenia konta użytkownika zarejestrowanego na Platformie przetwarzane dane to adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres IP,
 • w celu złożenia projektu do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres IP; dodatkowo, w przypadku złożenia projektu ogólnomiejskiego, przetwarzane dane to znajdujące się na liście osób popierających projekt: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis,
 • w celu głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika przetwarzane dane to: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego w przypadku głosowania elektronicznego, adres IP, podpis w przypadku głosowania tradycyjnego na papierowym formularzu,
 • w celu dokonania oceny projektów zadań: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP osób weryfikujących lub oceniających.

IV. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane Użytkowników Platformy, aby zrealizować procedurę budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Rybnika dotyczącą budżetu obywatelskiego i zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika do tej uchwały.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe złożenie projektu zadania do realizacji w budżecie obywatelskim Miasta Rybnika lub/oraz głosowanie na projekty zadań do realizacji w budżecie obywatelskim.

Automatyczne gromadzenie danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies jest szczegółowo opisane w Polityce plików cookies.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników składających projekt do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektów z danej edycji budżetu obywatelskiego.

Dane osobowe Użytkowników głosujących na projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury głosowania.

Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Okres retencji danych zawartych w logach systemowych oraz plikach cookies opisany jest w Polityce plików cookies.

VI. Udostępnianie danych innym podmiotom

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników Platformy jest Dostawca Platformy. Odbiorcami, do których mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników Platformy mogą być jednostki organizacyjne gminy uczestniczące w procedurze Budżetu Obywatelskiego oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.

VII. Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. W związku z tym dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

VIII. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z zasobów Platformy, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych zostało opisane w Polityce plików cookies.

IX. Prawa Użytkownika dotyczące jego danych

Na zasadach określonych przepisami RODO Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia ich przetwarzania.

Gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.