Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 13

13. Dla każdego coś miłego


Lokalizacja


1. mała siłownia, bulodrom: ul. Mahoniowa, nr działki: 4487/214
2. festyn, ul. Grunwaldzka, nr działki: 4234/66
3."Piknik na kocyku" ul. H. M. Góreckiego (park Maja)

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę  małej siłowni pod chmurką ze stanowiskiem do gry w bule. Dopełnieniem integracji mieszkańców jest propozycja spędzenia czasu wolnego przy muzyce i zabawie na festynie środowiskowym w dzielnicy, a także cyklicznie już organizowana  w parku Maja impreza dla dzieci pod hasłem "Piknik na kocyku".

Opis projektu

Spotkanie środowiskowe skierowane jest do wszystkich mieszkańców dzielnicy i miasta.Założeniem jest szeroko rozumiana integracja mieszkańców, prezentacja możliwości dzieci i młodzieży jako podsumowanie ich całorocznej pracy, propozycja aktywnego spędzenia czasu wolnego, integracja z środowiskiem, poznanie różnych możliwości uczestnictwa w życiu miasta. Spotkanie takie to niewątpliwie dobre "święto sąsiedzkie" i jest oczekiwane przez wielu mieszkańców dzielnicy
Również proponowana impreza dla dzieci pod hasłem "Pilnik na kocyku" poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje park Maja jest okazją do integracji dzieci i dorosłych, do wspólnej zabawy dzieci, rodziców, opiekunów , organizowane konkursy z nagrodami zachęcają do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych oraz bardzo dobry dostęp  (ścieżki) do innych obiektów  pozwala  wszystkim chętnym na pełną możliwość wzięcia udziału w zabawie.
   Po konsultacjach z mieszkańcami powstał pomysł na budowę  bulodromu - tj stanowiska do gry bule. Jest to niewątpliwie przestrzeń przyjazna dla seniorów, ale i dla wszystkich chętnych. Są to działania angażujące kilka  pokoleń, rodziny, osoby niepełnosprawne, a także wspólnoty lokalne.  Takie własnie możliwości dawałby bulodrom powstający  w nowo tworzonej przestrzeni rekreacyjnej tj. siłowni pod chmurkąi w pobliżu deptaku nad Nacyną za budynkami ulicy Mahoniowej. Jest to teren zielony dostępny nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale i szerokiej grupy korzystających z bulwarów nad Nacyną. Modna dziś gra będzie dawała wiele możliwości jej wykorzystania przy aktywizacji różnych grup wiekowych nie wykluczając żadnych grup społecznych, jak chociażby poprzez organizacje turniejów dla mieszkańców. Nowy teren rekreacyjny byłby zaś  niewątpliwą odmianą w trakcie spacerów czy przejażdżek rowerowych na bulwarach nad Nacyną.  O potrzebie budowy tej siłowni zabiegają mieszkańcy tej części naszej dzielnicy. Rozległość terenów dzielnicy powoduje, że jest potrzeba budowy takich małych miejsc rekreacyjnych w wielu miejscach. Siłownia ta, ukryta wśród drzew dawałaby możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego i rekreacji stawałby się przyjazną przestrzenią dla całej rodziny.

Uzasadnienie

Realizacja   zadania w ramach pierwszego Budżetu Obywatelskiego (2014) pokazała  potrzebę w środowisku na powstawanie obiektów typu siłownia pod chmurką. W trakcie realizacji kolejnych budżetów  powstają nowe obiekty sportowe, poszerzana jest istniejąca już baza -  stosownie do potrzeb sygnalizowanych przez mieszkańców. Konieczne staje się więc wzbogacanie możliwości i form realizowania różnych sposobów aktywności fizycznej mieszkańców o różnym wieku i sprawności fizycznej. Widać również potrzebę budowania nowych miejsc na obiekty typu siłownie pod chmurką w innych punktach dzielnicy.. Stąd nowa lokalizacja dla małej siłowni pod chmurką z urządzeniami do ćwiczeń i nowa ciekawą forma rekreacji jaka jest gra w bule. Gra staje się coraz popularniejszą na naszym terenie.
  Spotkania środowiskowe to również istotny element życia dzielnicy. Różnorodna oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców, jest możliwością integracji zarówno rodzinnej. sąsiedzkiej jak i międzypokoleniowej. Daje możliwość zaprezentowania dzieciom poza komputerowych możliwości spędzania czasu wolnego,  dorosłym po prostu bycia razem, a także zaprezentowania różnych ofert edukacyjnych czy zawodowych jakie daje dzielnica czy miasto. Również "Piknik na kocyku"jest okazją do zaproponowania dzieciom innych atrakcyjnych możliwości spędzenia czasu wolnego. Impreza organizowana jest już czwarty raz i uwzględniając liczbę jej uczestników cieszy się dużą popularnością wśród małych i dużych mieszkańców dzielnicy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Spotkanie środowiskowe mieszkańców
Lp.Część składowaŁączny koszt
1umowa z zespołem + ZAiKS23 000 zł
2scena nagłośnienie oświetlenie15 000 zł
3dodatkowy zespół muzyczny + ZAiKS4 000 zł
4wynajem ubikacji2 000 zł
5podest do tańca 10x102 000 zł
6ochrona 4 osoby x 350 zł1 500 zł
7dodatkowe namioty 2 szt (3 m x 3m) w tym garderoba dla artystów1 000 zł
8wynajem dmuchańców3 000 zł
9ubezpieczenie festynu500 zł
10gry i zabawy dla dzieci (animatorzy 3 godz.)500 zł
11nagrody w konkursach (napoje ,słodycze, drobne nagrody rzeczowe,poczęstunek)) dla ok 100 dzieci 2 000 zł
12agregat prądotwórczy2 500 zł
Łącznie: 57 000 zł
Piknik na kocyku
Lp.Część składowaŁączny koszt
1pokazy i zabawy z bańkami3 000 zł
2zawody sportowe ( animatorzy 3 godz.)1 200 zł
3nagrody (słodycze i napoje, lody, drobne nagrody rzeczowe) dla około 150 dzieci)2 000 zł
4ubezpieczenie500 zł
Łącznie: 6 700 zł
Budowa małej siłowni pod chmurką wraz z bulodromem nr działki . 4487/214
Lp.Część składowaŁączny koszt
1urządzenia siłowe wraz z montażem (3 podwójne urządzenia)38 000 zł
2 bulodrom 4 x 15 m = 60 m 60 m x 250 zł/m = 15000 zł (na działce 4487/214)15 000 zł
3 urządzenia towarzyszące (ławki, kosze na śmieci, tablice z regulaminami )5 000 zł
4 opracowanie dokumentacji techniczno/ projektowej10 000 zł
5
Łącznie: 68 000 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano. Wyłączono z realizacji budowę bulodromu. W zamian zabudowano dodatkowe urządzenie siłowe dwustanowiskowe.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Dla każdego coś miłego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.