projekt nr 30

30. Sport, rekreacja i ochrona przyrody - rozwój Dzielnicy Rybnik-Północ


Lokalizacja

1. Rozbudowa Parku przy ulicy Sybiraków odbywać się będzie na terenie działki o nr 5848/55.
2. System pomiaru czasu używany będzie głównie na terenie Parku Wiśniowiec, tj. działka o nr 4106/41. System będzie przechowywany na terenie Parku Wiśniowiec lub na terenie stadionu.
3. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy terenu na działkach o nr 463/58, 4861/53, 4897/30, 3435/53, 4899/47, 4668/47, 3436/53, 4712/72, 4710/72, 2941/79, 2943/79, 2945/79, 2947/79, 3724/79, 2953/79, 2955/79, 3725/79.

Skrócony opis

Dzielnica Rybnik-Północ to wspaniałe miejsce do uprawniania sportu, rekreacji, ale też pełne pięknej i unikalnej przyrody. Projekt ma na celu rozbudowę Parku przy ulicy Sybiraków o miejsce odpoczynku, a także zakup systemu pomiaru czasu dla młodych sportowców z Parku Wiśniowiec i wreszcie inwentaryzację jednego z najcenniejszych przyrodniczo terenów dzielnicy pomiędzy ulicą Strzelecką a stadionem.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację 3 zadań:
1. Rozbudowa Parku przy Sybiraków. Projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury nowego terenu zielonego, parku, miejsca rekreacji w południowej części dzielnicy, w okolicy Karolinki, przy ulicy Sybiraków. Teren oczyszczono i przygotowano pod montaż małej infrastruktury. Zostaną wytyczone alejki oraz postawione ławki. W ramach obecnego projektu planowane jest postawienie Punktu Rekreacyjnego, tj. miejsca do odpoczynku dla mieszkańców oraz rozbudowę alejek i doposażenie w ławki, tablice informacyjne dotyczące walorów przyrodniczych Parku Przy Sybiraków. Inwestycja realizowana będzie z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania i wszystkie jej elememnty będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Zakup systemu pomiaru czasu dla Parku Wiśniowiec. Dzięki temu systemowi możliwa będzie organizacja zawodów na mniejszą, lokalną skalę, lub treningi z pomiarem czasu na Wiśniowcu, szczególnie dla dzieci młodzieży z dzielnicy Rybnik-Pólnoc. System można również zastosować do organizacji biegów lokalnych na stadionie lekkoatletycznym. Zakup systemu eliminuje wysoki koszt wynajmu tego typu sprzętu wraz z obsługą, co umożliwi organizację co najmniej kilku lokalnych wydarzeń sportowych. Sprzęt powinien być wysokiej klasy (przykładowo Alge lub o tożsamych możliwościach technicznych), z dobrym serwisem i możliwością indywidualizacji, a także rozbudowy.
3. Inwentaryzacja cennych przyrodniczo terenów w północnej części dzielnicy Rybnik-Północ. Celem zadania jest wykonanie dokumentacji stanowiącej podstawę do objęcia ochroną prawną zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Stawy w dolinie Rudy” i użytku ekologicznego „Łęg w dolinie Rudy” zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Tereny te były proponowane do objęcia ochroną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rybnik z 2016 roku oraz w opracowaniu ekofizjograficznym dla miasta Rybnik z 2014 roku.

Uzasadnienie

Dzielnica „Rybnik- Północ” została wyznaczona administracyjnie niespełna 30 lat temu. Tworzą ją trzy zróżnicowane obszary rozdzielone ulicą Gliwicką i Wyzwolenia: po jej zachodniej stronie znajduje się Wawok, a po wschodniej tzw. „Północ”, a na południu Karolinka.
W pólnocnej częsci dzielnica granicy z lasem, w okolicy są cenne przyrodniczo tereny, które warto zinwentaryzować i ocalić przed zniszczeniem. W południowej części dzielnicy brakuje terenów zielonych, miejsc odpoczynku wśród zieleni. Takim miejscem staje się dawniej zapuszczony, a dziś oczyszczony teren przy ulicy Sybiraków, mieszczący się na dwóch działkach, które kilkakrotnie były wystawiane to przetargu, jednak bez rezultatu. W południowej części brakuje miejsc odpoczynku, takie miejsce jest potrzebne i sygnalizowane przez mieszkańców.
Na terenie dzielnicy powstał Park Wiśniowiec, miejsce chętnie odwiedzane przez amatorów sportów rowerowych. Utrzymanie atrakcyjności tego miejsca wymaga jednak inwestycji i rozbudowy o nowe elementy, które umożliwią również organizacje wydarzeń sportowych o skali ogólnopolskiej. Niezbędnym elementem jest system pomiaru czasu, który pozwoli lokalnej społeczności przeprowadzać profesjonalne treningi, ograniczyć koszty organizacji zawodów. a także znacząco zwiększyć ich częstotliwość.
Dzielnica Rybnik-Północ to również cenne przyrodniczo tereny, które należy zachować i objąć ochroną, na przykład w formie użytku ekologicznego. Takim terenem są właśnie stawy w dolinie Rudy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Rozbudowa Parku przy Sybiraków
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wiata przeznaczona do odpoczynku drewniana (z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania)20 000 zł
2Mała infrastruktura (ławki, kosze, tablice informacyjne) - (z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania)2 500 zł
3Lampa solarna2 500 zł
Łącznie: 25 000 zł
Zakup systemu pomiaru czasu firmy dla Parku Wiśniowiec
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Profesjonalny bezprzewodowy zestaw pomiaru czasu (komputer pomiarowy, fotokomórka, nadajnik, odbiornik, o parametrach na poziomie sprzętu firmy Alge lub podobnych)25 500 zł
Inwentaryzacja przyrodnicza terenu wskazanych działek
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej 21 000 zł