Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Wskocz do parku!


Lokalizacja

Infrastruktura planowana do zakupienia w ramach projektu - po otrzymaniu o dofinansowaniu - planowana jest do instalacji w okolicach placu zabaw i parku deskorolkowego w osiedlowym parku w dzielnicy Boguszowice Osiedle.

Projekt planowany jest do realizacji na działce o numerze: 2725/40, na terenach sportu i rekreacji (F1 US).

Skrócony opis

Projekt  "Wskocz do parku!" to projekt ukierunkowany na wzrost atrakcyjności parku osiedlowego w dzielnicy Boguszowice Osiedle. W ramach projektu planujemy rozbudować infrastrukturę sportową i rekreacyjną parku o dodatkowe urządzenia do parkour'u i streetworkout'u. Instalacja ta będzie atrakcyjna dla wszystkich, głównymi użytkownikami będą młodzi ludzie, ale inne grupy wiekowe również skorzystają.

Opis projektu

Projekt "Wskocz do parku!" zakłada instalację urządzenia, które umożliwi treningi dla osób ćwiczących parkour i kalistenikę. Parkour jest rodzajem aktywności fizycznej polegającej na pokonywaniu przeszkód w jak najprostszy i najszybszy sposób, przy użyciu różnych technik (głównie przy wykorzystaniu skoków, podciągnięć i balansowaniu ciałem). Kalistenikę natomiast to aktywność fizyczna polegająca na treningu oporowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała (np. podciągnięcia, technika ta nazywana jest współcześnie również streetworkout).

Realizacja tego projektu i montaż urządzenia do ćwiczeń tego typu znajduje podwójne uzasadnienie: po pierwsze uatrakcyjnia i uzasobnia infrastrukturę osiedlowego parku - czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla młodzieży; po drugie stanowi odpowiedź na potrzeby grupy młodzieży i dzieci, które ćwiczą od wielu lat te dyscypliny wykorzystując naturalne przeszkody (np. schody, balustrady czy murki przy koszach na śmieci). Urządzenie z atestem i w odpowiednim miejscu zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa, a ponadto przekieruje młodych ludzi do przestrzeni charakterystycznych dla sportu i rekreacji.

W ramach projektu planujemy montaż urządzenia, które można wykorzystać zarówno do aktywności fizycznych takich jak parkour czy streetworkout, jak również i innych. Urządzenia tego typu użyteczne są również przy treningach ogólnorozwojowych czy wsparciu w procesie rehabilitacji. To sprawia, że dodatkowa infrastruktura w parku będzie użyteczna dla wszystkich.

Projekt nie zakłada uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Związany jest on z uruchomieniem infrastruktury w ogólnodostępnej przestrzeni otwartej, a uniwersalne projektowanie dotyczy dostępności rozumianej jako właściwość architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną, której minimalny zakres prezentuje art. 6 w/w ustawy. W tym znaczeniu uniwersalne projektowanie nie ma zastosowania w złożonym projekcie. Co ważne jednak osoby ze szczególnymi potrzebami (art. 2 pkt 3) nie będą musiały podejmować dodatkowej aktywności, aby skorzystać z urządzenia, np. w celach rehabilitacyjnych. Planowana infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich.

Nie bez znaczenia jest również lokalizacja. Chciałbym aby projekt ten wpisywał się w ogólną koncepcję rewitalizacji parku osiedlowego. W tym sensie stanowi on uzupełnienie projektu ogólnomiejskiego, który również jest planowany do złożenia w tym roku do Budżetu Obywatelskiego. Oba projekty - ogólnomiejski związany z rewitalizacją parku, i lokalny skupiający się na infrastrukturze do aktywności fizycznej - zostały opracowane i przedyskutowane na dzielnicowych spotkaniach sieciujących. Oba znajdują potwierdzenie i akceptację zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli ważnych instytucji i organizacji działających na rzecz naszej dzielnicy.

W ramach projektu planujemy przygotowanie i wybór terenu do montażu opisywanej instalacji, konsultacje z producentami w celu wyboru najbardziej dopasowanego do potrzeb urządzenia, a także cykl działań promujących, aktywizujących i zachęcających mieszkańców do aktywności fizycznej. Działania te będą bez kosztowe i będą opierały się o zaangażowanie wolontaryjne lokalnych sportowców trenujących Parkour i Streetworkout. Ponadto planujemy wykorzystać nowe urządzenia do zachęcenia do korzystania z parku nowych grup mieszkańców dzielnicy i całego Miasta.

Uzasadnienie

Realizacja projektu wpisuje się w koncepcję rewitalizacji parku osiedlowego za którą od kilku lat lobbują mieszkańcy dzielnicy. Park jest przedmiotem aktywności mieszkańców w ramach budżetów obywatelskich od kilku lat, w tym roku wspólnie zadecydowaliśmy, że to miejsce pojawi się w obu projektach - ogólnomiejskim i lokalnym - ponieważ zależy nam na przywróceniu świetności tego miejsca.

Jest to jednak dłuższy proces, w ramach złożonego projektu chcemy jednak rozpocząć od uzupełnienia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie parku. Planowana instalacja sportowa będzie uzupełniała inne elementy w pobliżu: tj. plac zabaw i skatepark. Ponadto zakładamy, że dzięki dodatkowej i nowoczesnej infrastrukturze do parku będą przychodzić nowe grupy mieszkańców, które wcześniej się tam nie pojawiały.

Uzasadnieniem realizacji jest zatem potrzeba uatrakcyjnienia infrastruktury osiedlowego parku - aby stał się miejscem bardziej atrakcyjnym dla młodzież. Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa: grupy młodzieży i dzieci ćwiczą od wielu lat takie dyscypliny wykorzystując naturalne przeszkody (np. kosze na śmieci), a montaż urządzenia z atestem i w odpowiednim miejscu zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Dodatkowo, liczę że większe zainteresowanie różnych grup wiekowych i odbiorców parkiem przyczyni się do wzrostu aktywności i zaangażowania w inne cenne akcje podejmowane na terenie parku osiedlowego - jak np. cykliczna akcja sprzątania parku osiedlowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Kosztorys projektu Wskocz do parku!
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie dokumentacji technicznej i map15 000 zł
2Roboty budowlane i prace fundamentowe10 000 zł
3Zakup urządzenia wraz podłożem (nawierzchnią). 63 000 zł
Łącznie: 88 000 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wskocz do parku!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.