projekt nr 8

8. Klasopracownia pod chmurką


Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu na terenie szkolnym-  Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku -Gotartowice przy ul. Ziołowej 3,44-251 Rybnik
nr. działki 909/31

Skrócony opis

Projekt ma na celu zbudowanie Zielonej klasy w postaci drewnianej altany wraz z żaluzjami oraz całej infrastruktury wraz z wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3.

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia klasopracowni na wolnym powietrzu o powierzchni 60 m kw, o wymiarach 6m x 10m,drewnianej altany wraz z żaluzjami ,na potrzeby organizacji zajęć edukacyjnych oraz spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Gotartowice.
Większa możliwość wykorzystania dostępności obiektów znajdujących się na terenie posesji szkoły(boisko sportowe, plac zabaw).Możliwość korzystania z różnych form edukacyjnych związanych z przebywaniem na świeżym powietrzu. Wyposażenie w postaci stołów i ławek oraz elementów dydaktycznych(tablica szkolna, tablice podglądowe) umożliwi prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych, spotkań dydaktycznych i integracyjnych, warsztatów artystycznych, przyrodniczych, ekologicznych. Podniesienie poziomu integracji ze środowiskiem lokalnym.
Projekt będzie uwzględniał udział dla wszystkich mieszkańców oraz nie będzie wykluczał określonych grup społecznych. Obiekt  dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych, dzięki temu, iż nie będzie posiadał barier architektonicznych.

Uzasadnienie

Celem projektu było stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży, która pozwolić ma spędzać im jak najwięcej czasu na wolnym powietrzu w otoczeniu kwiatów i zielenie oraz organizować różnorodne  aktywności w inspirujący sposób. Dzięki ciekawie zagospodarowanemu miejscu, ponad 400 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z naszej dzielnicy będzie mogło kreatywnie bawić się i uczyć, podejmować wielokierunkową aktywność, malować, projektować, a także rozwijać swoje pasje i zainteresowania poza salą szkolną. Przedstawiany projekt jest zasadny z uwagi na cele ogólne projektu, w tym:
-umożliwienie prowadzenia zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych.
-wyzwalanie inicjatyw w podejmowaniu różnych praktycznych działań.
-kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
-podnoszenie wiedzy i umiejętności wskazującej na wartości i motywy działań użytecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Realizacja klasopracowni- altany wraz z wyposażeniem
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Altana 6x10 wraz żaluzjami, budowa powierzchni 35 400 zł
2wyposażenie klasopracowni8 000 zł
3koszt projektu2 000 zł
4budowa chodnika4 000 zł
Łącznie: 49 400 zł