projekt nr 6

6. Rewitalizacja użytku ekologicznego Okrzeszyniec dla mieszkańców Rybnika.


Lokalizacja

Użytek ekologiczny Okrzeszyniec o powierzchni 14,4359 hektara znajdujący się na działkach miejskich:
181/11, 1340/1, 148,1,156/1,153/1,175/1, 176/1, 152/1,154/1,155/1,1447/11, 380/20, 378/20, 850/19

Skrócony opis

Celem projektu jest rewitalizacja i przywrócenie do życia  "Użytku ekologicznego Dolina Okrzeszyniec" który znajduje się w dzielnicy Zamysłów. Położony między ulicami: Na Niwie, Raciborską, Ujejskego, Wyboistą, Niedobczycką, Jarzynową las pełen bagien i oczek wodnych, z kilkoma pomnikami przyrody, unikalną fauną i florą.

Opis projektu

Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych.
Stworzenie pełnej dokumentacji oraz wykonanie projektu przywrócenia wody w stawach paciorkowych.
Umożliwienie swobodnego przemieszczania się aby nie niszczyć przyrody i nie zakłócać migracji zwierząt zamieszkujących Okrzeszyniec(usunięcie przeszkód i załomów).
Stworzenie monitoringu dla ochrony infrastruktury jednocześnie z podglądem na żywo przez internet dla mieszkańców miejsc gniazdowania zwierząt celem ich obserwacji i wykorzystywania do nauki dla dzieci na lekcjach przyrody i biologii bez tworzenia dodatkowej infrastruktury( fotopułapki, kamery bezprzewodowe) .
Utworzenie miejsc umożliwiających obserwację przyrody. Takie stanowisko mogłoby znajdować się poza terenem użytku na terenach miejskich.
Zgodnie z zaleceniami opracowania wykonanego przez Politechnikę Śląską, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej w Gliwicach z sierpnia 2008 uszczelnienie brzegów stawów paciorkowych i skierowanie cieków wodnych aby zasilić dopływy do nich.
Zabezpieczenie przed niszczeniem pomników przyrody poprzez umieszczenie przed nim tabliczki z  odpowiednią informacją.
Umieszczenie tablic opisujących faunę i florę tam występującą.
Zorganizowanie na otwarcie po rewitalizacji pikników ekologicznych z prelekcjami dotyczącymi ekologii i dbania o nasze środowisko.
Chciałbym tu zaznaczyć iż, zgodnie z uchwałą nr 836/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002r § 4 pkt 8. pozwala na budowanie budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na obiekt chroniony lub spowodują degradację krajobrazu.
Wszystkie prace należy wykonywać opierając się na zachowaniu podstawowego przeznaczenia terenu ZNU — tereny zieleni nieurządzonej oraz WS- tereny wód powierzchniowych sródlądowych, a także przy zachowaniu zgodności z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym § 5 ww. uchwały pkt )7 oraz pkt) 8 oraz § 36, 40, 41.

Uzasadnienie

Miasto Rybnik dusi się w smogu. Zadbajmy o zielone płuca miasta a jednocześnie dla przyszłych pokoleń zachowajmy unikalna florę i faunę. Użytek o pow. 14,44ha obejmuje podmokłe łąki stanowiące siedlisko wielu cennych gatunków roślin (ponikło igłowe, ponikło jajowate, kukułka szerokolistna) i zwierząt (gąsiorek,kumak, rzekotka, kilka gatunków żab, zaskroniec).

Jeżeli będziemy odkładać rewitalizację tego miejsca to za parę lat nie będzie czego ratować. Miejsce to może służyć do wypoczynku z dala od zgiełku miasta jak i do celów naukowych dla placówek szkolnych w naszym mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Rewitalizacja użytku ekologicznego" Dolina Okrzeszyniec"
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt, inwentaryzacja, opracowanie, prace geodezyjne, uzgodnienia branżowe500 000 zł
2Prace budowlane( wyczyszczenie oraz uszczelnienie dna i skarp stawów paciorkowych),1 500 000 zł
3Zwiększenie zasilania stawów poprzez budowę ujęcia wód podziemnych i skierowanie ujętych wód do stawów1 300 000 zł
4Pikniki ekologiczny z prelekcjami250 000 zł
5Tabliczki z opisem flory i fauny45 500 zł
Łącznie: 3 595 500 zł