Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym


Lokalizacja

Rybnik ul.Łączna 55 nr. działki 1561/47

Skrócony opis

Rozbudowa będzie polegała  na wymianie  części niektórych elementów i dodanie nowej instalacji wraz ze zraszaczami  i systemem sterowania nawadniania.  

Opis projektu

Rozbudowa systemu nawadniania będzie polegała na wymianie zużytych zaworów sterujących, dodanie nowej centralnej instalacji i nowej pompy zasilającej.Nowy system nawadniania będzie obejmował całe boisko a nie jak do tej pory zewnętrzne części boiska sportowego i treningowego.

Uzasadnienie

Nawadnianie boiska sportowego ma na celu prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewnienie ciągłości treningów dla grup młodzieżowych oraz dziecięcych w celu zapewnienia rozwoju dzieci i młodzieży z dzielnicy Orzepowice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Rozbudowa systemu nawadniania.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż zraszaczy i 40 hunter6 642 zł
2Zestawy przyłączeniowe do zraszaczy 1 180 zł
3Montaż rurociągu pe 50 wykop i ułożenie 8 300 zł
4Kształtki dla kolektora wraz z wymianą 2 214 zł
5Montaż elektrozaworów sekcyjnych z wymianą4 428 zł
6Filtr siatkowy 492 zł
7Skrzynka elektrozaworowa JUMBO1 722 zł
8Przewód sterujący 200mb4 920 zł
9Przebudowa istniejących podłączeń zraszaczy K-rain3 690 zł
10Montaż sterownika wewnętrznego 12-sekcyjnego wraz z przewodami elektrycznymi i sterującymi z obsługą zdalną 5 978 zł
11Pompa zasilająca 5 200 zł
Łącznie: 44 766 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.