Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Klasa pod chmurką


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
ul: Alojzego Szewczyka 6
44-213 Rybnik
Telefon: 324266056
Numer działki: 923/229

Skrócony opis

Założeniem projektu jest utworzenie klasopracowni na wolnym powietrzu, która będzie  atrakcyjnym uzupełnieniem bazy dydaktycznej naszej placówki. Ma być to miejsce, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne oraz spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży szkoły oraz ich rodziców, jak też spotkania rocznikowe.

Opis projektu

Założeniem projektu jest utworzenie klasopracowni na wolnym powietrzu. Postawiona zostanie drewniana wiata z zadaszeniem. Zostaną zamontowane drewniane ławy, siedziska oraz miejsce na okrycia wierzchnie - wieszaczki. Całość ożywią kolorowe poduchy i koce.  Ma być to miejsce, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia edukacyjne,  w tym w szczególności zajęcia lekcyjne czy spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży naszej dzielnicy i ich rodziców. Pracownia ma być miejscem, gdzie każde dziecko będzie czuło się dobrze, gdzie prócz edukacji, będzie jednocześnie miejscem wypoczynku i relaksu dla naszych podopiecznych, wśród których są również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odizoluje nas od zgiełku ulicznego, gdzie będzie można  również zagospodarować wolny czas młodej społeczności lokalnej z różnorodnym pożytkiem dla nich. Stworzona klasopracownia będzie poligonem kreatywnych działań z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod aktywizujących.
Harmonogram działań – realizacja projektu: rozpoznanie terenu – rekonesans w terenie, wytyczenie działki – konkretnego miejsca, zebranie pomysłów na projekty małej architektury klasopracowni pod chmurką wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, wykonanie projektu, prezentacja klasopracowni pod chmurką – prezentacja projektu, w formie imprezy środowiskowej, w tym uroczyste otwarcie klasopracowni. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych.

Uzasadnienie

Celem projektu  jest stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży, która pozwoli spędzać im jak najwięcej czasu na wolnym powietrzu oraz pozwoli organizować różnorodne aktywności w  inspirujący sposób. Dzięki ciekawie zagospodarowanemu miejscu – aranżacji wnętrza ponad 360 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z naszej dzielnicy będzie mogło kreatywnie bawić się i uczyć, podejmować wielokierunkową aktywność, a także rozwijać swoje pasje i zainteresowania poza salą szkolną. Będę mogli obserwować zmieniającą się przyrodę w ciągu czterech pór roku. Każdego dnia społeczność szkolna, w tym i  rodzice będzie miała swobodny dostęp do sali „pod chmurką”.
Przedstawiany projekt jest zasadny z uwagi na cele ogólne projektu, w tym:
- umożliwianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, prowadzenie spotkań integracyjnych, w tym prowadzenia obserwacji środowiska przyrodniczego,
- wyzwalanie inicjatyw w podejmowaniu różnych praktycznych działań na rzecz edukacji,
- kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym - postawy prospołecznej  i proekologicznej,
- podnoszenie wiedzy i umiejętności wskazującej na wartości i motywy działań użytecznych w najbliższym środowisku.
Realizując ten projekt młoda społeczność lokalna, pracując indywidualnie i grupowo czy zespołowo w podejmowanych działaniach powoli będzie stawała się odpowiedzialnymi obywatelami swojej „małej ojczyzny”, jednocześnie wrażliwa na problemy jej mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Klasa pod chmurką.
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Posadzka z kostki brukowej.9 000 zł
2Stoliki i siedziska (na ok. 25 osób).7 000 zł
3Zabudowa: zadaszenie wraz ze ścianami ażurowymi.34 000 zł
4Pufy, poduszki, kocyki.2 000 zł
5Oświetlenie: lampy wiszące. 1 000 zł
6Tablica kredowa stojąca.2 000 zł
Łącznie: 55 000 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Klasa pod chmurką

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.