Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Oplandekowanie tunelu treningowego do odbijania piłek baseballowych


Lokalizacja

Boisko baseballowe KS Silesia Rybnik. Tunel jest na działce 253/16.

Skrócony opis

Obecnie istniejący tunel do odbijania piłek wykorzystywany może być tylko przy dobrej pogodzie. Konstrukcja tunelu pozwala na wykonanie oplanedkowania. Oplandekowanie pozwoli na wykorzystywanie tunelu przez prawie cały rok i wiele godzin dziennie. Wykonanie oplandekowania znacznie poprawi komfort oraz bezpieczeństwo podczas odbijania piłek baseballowych zarówno dla zawodnika jak i  obserwującego.

Opis projektu

Na terenie boiska baseballowego KS Silesia Rybnik istnieje tunel treningowy do odbijania piłek baseballowych oraz wykonywania rzutów także dla osób niepełnosprawnych o wymiarch 6mx20m i wysokości 4 m. Tunel jest zabezpieczony siatką przed wylatywaniem piłek na zewnątrz. Tunel ten może być wykorzystywany tylko przy dobrej pogodzie. Projekt zakłada wykonanie oplandekowania tunelu. W tym celu na istniejącej konstrukcji wykonany zostanie z profili stalowych szkielet dachu tak żeby z położonej na nim plandeki mógł spadać śnieg oraz spływać woda. Do bocznej konstrukcji na wysokości 4 m zostaną zamocowane profile (szyny montażowe) pozwalające w okresie letnim na odsunięcie ścian bocznych. Tak wykonana dodatkowa konstrukcja na bazie istniejącej pozwoli na położenie plandeki. Dla dłuższego wykorzystywania tunelu w ciągu dnia sponsor klubu zdeklarował bezpłatne wykonanie wewnętrznego oświetlenia tunelu.
Tak zabezpieczony tunel będzie mógł być wykorzystywany przez wiele godzin dziennie i prawie cał rok przez wszystkich zawodników klubu oraz osoby chcące spróbować swoich sił w baseballu.
Wykonanie oplandekowania zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników i obeserwatorów oraz pozwoli na lepsze wykorzystanie także przez osoby z niepełnosprawnością chcące spróbować swych sił w baseballu.

Uzasadnienie

Wykonanie oplandekowania tunelu jest konieczne dla zwiększenia moliwości treningowych. Dzielnica znana jest z baseballu i stwarzanie coraz lepszych warunków do uprawiania tej dyscypliny jest oczkiem w głowie jej mieszkańców. Osiągane wyniki przez sportowców KS Silesia Rybnik są najlepszym dowodem na to, ażeby stwarzać zawodnikom coraz lepsze warunki treningowe. Poprawianie bazy treningowej jest konieczne dla dalszego rozwoju sportu, a w tym baseballu w naszym mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Wykonanie oplandekowania tunelu o wymiarach 6x20x4
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup plandeki 25 000 zł
2Wykonanie konstrukcji dachu z profili stalowych 25 000 zł
3Zakup i zamocowanie szyn montażowych wzdłuż tunelu - 2 szt o dł.20m5 000 zł
Łącznie: 55 000 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Oplandekowanie tunelu treningowego do odbijania piłek baseballowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.