Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. "My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
ul. Wolna 17
44-203 Rybnik

Skrócony opis

Projekt obejmuje modernizację pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku. Jego celem jest zapewnienie uczniom warunków do nauki języków obcych na jak najwyższym poziomie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii multimedialnych.

Opis projektu

Na projekt składa się zakup nowych mebli, krzeseł oraz wyposażenia - sprzętu multimedialnego, komputera oraz pomocy dydaktycznych przydatnych w nauce języka. Modernizacja obejmie również prace remontowe, takie jak malowanie ścian sali, wymiana podłogi oraz niezbędne prace elektryczne.

Uzasadnienie

W sali odbywać się będą regularnie lekcje języka angielskiego i niemieckiego. Jej modernizacja uatrakcyjni prowadzone lekcje, zwiększy zainteresowanie nauką języków. Wykorzystanie nowoczesnych sprzętów zwiększy możliwość stosowania metod aktywnych i poprawi efektywność pracy. Poprawa estetyki pracowni wpłynie na komfort nauki. Jest to inwestycja na wiele lat, dlatego będzie mogło z niej skorzystać wielu młodych mieszkańców dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

modernizacja pracowni językowej w SP3
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakup mebli - stołów, krzeseł, biurka, szaf15 500 zł
2zakup pomocy dydaktycznych, multimedialnych23 600 zł
3prace remontowe - malowanie, wymiana podłogi, ewentualne prace elektryczne13 000 zł
4inne np. rolety okienne, plakaty tematyczne1 000 zł
5montaż, transport1 900 zł
Łącznie: 55 000 zł

Opis realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"My favourite classroom" - modernizacja pracowni językowej w SP3.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.