Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Rehabilitacja niemowląt i dzieci, nowoczesna, przyjazna


Lokalizacja

44-217 Rybnik, ul. Księdza Henryka Jośki 55,  nr działki 1805/111

Skrócony opis

Niemowlęta i dzieci rybnickie muszą mieć najlepszą rehabilitację, najlepszych terapeutów, najlepszy sprzęt i najbardziej przyjazne miejsce,w którym mogą się leczyć. Umożliwimy terapeutom zdobyć najnowszą wiedzę, kupimy najnowszy sprzęt, poprawimy standard sal terapeutycznych, zadbamy o miejsce do karmienia piersią i poczekalnię dla dzieci. Terapia nowoczesna, przyjazna, bezpłatna i bez czekania.

Opis projektu

Idea projektu jest bardzo prosta. Mamy w Rybniku Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II, który od 1990 roku leczy i rehabilituje dzieci. Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci wymaga dobrego wyszkolenia, dobrego sprzętu i przyjaznych warunków dla rodziców i ich dzieci W ramach projektu proponuję przeznaczyć pieniądze na szkolenia z najnowszych metod rehabilitacji, szczególnie niemowląt i małego dziecka, kupić nowoczesny sprzęt do fizjoterapii, logopedii, psychologii i stymulacji rozwoju. W budynku OLR utworzyć miejsce dla mam karmiących piersią, utworzyć mały kącik zabawy dla dziecka czekającego na terapię lub rodzeństwa, z którym przyszli rodzice, wymienić stare, zniszczone i nieszczelne drzwi pomieszczeń, w których prowadzona jest terapia, na nowe, dźwiękoszczelne.i wymienić wykładziny podłogowe w salach gdzie jest parkiet, który wymaga cyklinowania i malowania. Szkolenia obejmują takie tematy jak: wczesnego rozpoznawania problemów z napięciem mięśniowym niemowlęcia, szybka i  trafna diagnoza problemu rozwojowego, która prowadzi do szybkiej niwelacji problemu i skraca czas terapii. Nowe techniki aktywizacji układu proprioceptywnego, przedsionkowego, taktycznego i słuchowo-wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się dziecka, wieloaspektowe łączenie terapii w celu leczenia deficytów rozwoju na poziomie fizjologicznym, poznawczym, neurorozwojowym. Programy słuchowe dla małego dziecka rozwijające funkcje poznawcze, koordynujące naukę mowy z napięciem mięśniowym, oraz integrację funkcji poznawczych, motorycznych mające uwarunkowania w nieprawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. W szkoleniach weźmie udział 13 terapeutów.  Zabiegi fizykalne, takie jak prądy, laser, hydroterapia, magnetostymylacja małego dziecka też wymagają specjalistycznego sprzętu, w który trzeba zaopatrzyć OLR. Mocno rozwija się także sprzęt do stymulacji małego dziecka, do wyciszania nadpobudliwego dziecka i do wprowadzania symetrii ciała małego dziecka. Wszystkie te działania prowadzą do lepszego rozwoju dziecka, nabywania umiejętności mówienia, lateralizacji i sprawności ruchowej. Tego sprzętu też nie może zabraknąć dla rybnickich dzieci. Wszystkie sale terapeutyczne posiadają stare, nieszczelne drzwi co bardzo utrudnia terapię, szczególnie kiedy pojawi się płacz dziecka. Wymiana drzwi na dźwiękoszczelne bardzo poprawi jakość i komfort terapii. Wielu małych pacjentów karmionych jest piersią i potrzebny jest intymny pokój, wyposażony w niezbędny sprzęt. Podobnie potrzebny jest kącik, poczekalnia, gdzie dziecko czekające na terapię lub dziecko towarzyszące rodzicom, będzie mogło się  czymś zająć. Zapewniamy dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych.

Uzasadnienie

Od lat zajmuję się rehabilitacją dzieci. Codziennie rozmawiam z rodzicami niemowląt i dzieci, które potrzebują fachowej i specjalistycznej rehabilitacji. Widzę, jak ta dziedzina rehabilitacji jest ważna i widzę na jakie problemy napotykają rodzice szukający pomocy dla swoich pociech. Jest to problem nie tylko tych rodziców, ale także wszystkich obywateli naszego Miasta. Zdrowe i dobrze rozwijające się dzieci to sprawa nas wszystkich. Każdego roku w Rybniku rodzi się około 1 000 dzieci. Najlepsze efekty w leczeniu, rehabilitacji, stymulacji rozwoju dziecka osiągamy wtedy, kiedy jak  najwcześniej rozpoczniemy terapię. Dlatego OLR specjalizuje się w rehabilitacji niemowląt i małego dziecka, które nie osiągnęło jeszcze wieku przedszkolnego. Widzę, że zapotrzebowanie na nią jest coraz większe i czuję się odpowiedzialny za to, żeby tej rehabilitacji nie zabrakło dla żadnego dziecka w Rybniku, żeby rodzice i często dziadkowie nie musieli zapisywać swoich dzieci i wnuków, do długich na rok czekania kolejek, szukać pomocy w innych miastach lub co najgorsze, rezygnować z terapii. Projekt ten wpisuje się także w Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022–2025, Cel główny 4, Zapobieganie niepełnosprawności, Działanie 4.1.2 Podejmowanie działań nakierowanych na zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych i podnoszenie ich jakości

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

rehabilitacja niemowląt i dzieci
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wymiana zniszczonych i nieszczelnych drzwi sal terapetycznych na nowe dźwiękoszcelne75 000 zł
2wymiana zniszczonych wykładzin sal terapeutycznych 56 000 zł
3miejsce do karmienia piersią4 600 zł
4poczekalnia dla dzieci3 400 zł
5szkolenia 52 700 zł
6nowy sprzęt do rehabilitacji i stumulacji prawidłowego rozwoju183 200 zł
Łącznie: 374 900 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rehabilitacja niemowląt i dzieci, nowoczesna, przyjazna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.