Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Cyfrowy dialog międzypokoleniowy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
ul. Włościańska 39e
44 - 251 Rybnik
numer działki: 246/46

Skrócony opis

Projekt zakłada uniwersalne projektowanie.  Proponowany projekt integracji wielopokoleniowej ma na celu zorganizowanie serii zajęć komputerowych dla seniorów. Zajęcia prowadzone będą przez uczniów szkoły podstawowej – młodych Informatyków i mają na celu naukę podstawowych zasad korzystania z komputera. Technologia IT  może stać się doskonałym spoiwem.

Opis projektu

Projekt ma na celu budowanie wielopokoleniowej integracji społecznej mieszkańców Kłokocina połączonej z naukę podstawowych zasad korzystania z komputera oraz z Internetu. Podczas zajęć uczniowie szkoły będą mogli wykazać się wiedzą informatyczną i tą wiedzę przekazać osobom starszym - seniorom. Uczestnicy zajęć będą mogli nauczyć się między innymi: jak wysłać mail, jak załączyć zdjęcie do maila, w jaki sposób zgrać zdjęcia z aparatu/telefonu na komputer, jak wyszukiwać w Internecie informacji na interesujący nas temat, jak korzystać z portali społecznościowych, jak chronić nasze dane w Internecie, jak zabezpieczyć komputer przez zagrożeniami z sieci. Zajęcia odbywałyby się w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku w sali komputerowej, Projekt zakłada utworzenie dwóch grup po 10 osób każda, zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu po 2h. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie.

Uzasadnienie

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie budowania dialogu między pokoleniami i wymaga aktywnego udziału zarówno osób starszych jak i młodych. Komputer może stać się właśnie takim spoiwem międzypokoleniowym. Wykorzystanie technologii przez uczniów oraz przez seniorów spowoduje wyeliminowanie poczucia bezradności, samotności, zagubienia i niepewności. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci oraz ułatwienie dostępu do usług cyfrowych osobom starszym. Dzięki umiejętności korzystania z komputera jak również Internetu seniorzy mogą zaoszczędzić czas, ułatwić sobie życie poprzez załatwianie różnych codziennych spraw bez wychodzenia z domu jak opłaty, zakupy czy rozrywka.  Zajęcia komputerowe pozwolą uczestnikom rozszerzyć horyzonty, rozwinąć zainteresowania, dadzą możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu ze sobą. Projekt zakłada uniwersalne projektowanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Kosztorys pracowni
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestawy komputerowe30 537 zł
2Oprogramowanie3 627 zł
3Wyposażenie dodatkowe5 836 zł
Łącznie: 40 000 zł
brak kosztorysu
Lp.Część składowaŁączny koszt
1brak części składowych

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Cyfrowy dialog międzypokoleniowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.