Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 36

36. Bajkowy Plac Zabaw


Lokalizacja

Przedszkole nr 9 w Rybniku
ul.Henryka Wieniawskiego 9
44-200 Rybnik
działka nr 3750/228

Skrócony opis

Bajkowy Plac Zabaw" - funkcjonalna i atrakcyjna przestrzeń do zabawy dla dzieci przy Przedszkolu nr 9 "Bajka" w Rybniku. Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych w celu stworzenia dzieciom miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opis projektu

Przedszkole dysponuje dużym ogrodem, jednak ubogą, wieloletnią bazą sprzętową. Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych estetycznych urządzeń służących nie tylko zabawie, ale również poprawie kondycji oraz bezpieczeństwa dzieci. W celu realizacji projektu zostaną zakupione nowoczesne urządzenia takie jak: zestaw modułowy zawierający między innymi ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię, tunel, drabinki itp., ławka równoważnia, huśtawka bocianie gniazdo,  które znacznie uatrakcyjnią zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu oraz korzystnie wpłyną na rozwój dzieci zarówno w obszarze poznawczym i motorycznym. Ponadto nad piaskownicą zostanie zamontowane zadaszenie trójkątne, w celu ochrony dzieci przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Teren wokół urządzeń zostanie odpowiednio przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. W tym celu zostaną wykorzystane naturalna roślinność, ukształtowanie terenu oraz obecnie znajdujące się w ogrodzie i możliwe do dalszego użytkowania urządzenia zabawowe. Projekt zawiera uniwersalne projektowanie; powstająca infrastruktura dostępna będzie dla każdego, również dla dzieci, które w różny sposób się przemieszczają i z różną precyzją postrzegają otoczenie.
Aktualnie Przedszkole sprawuje opiekę nad 160 dziećmi, w tym nad 8 dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i niepełnosprawności. Plac zabaw w godzinach funkcjonowania Przedszkola będzie głównie służył przedszkolakom uczęszczającym do placówki.  Poza godzinami pracy Przedszkola plac zabaw będzie ogólnodostępny i będzie stanowić miejsce spotkań, pikników, festynów dla całych rodzin.

Uzasadnienie

Konieczność modernizacji i rozbudowy istniejącego placu zabaw jest szczególnie ważna ze względu na bezpieczeństwo wychowanków oraz z uwagi na konieczność wspierania ogólnego rozwoju najmłodszych Rybniczan poprzez aktywność fizyczną. Znaczna część urządzeń znajdujących się do tej pory na placu zabaw na skutek wieloletniego użytkowania uległa zniszczeniu i została ze względów bezpieczeństwa usunięta. Obecnie w otoczeniu Przedszkola, na Zieleńcu Starościńskim, funkcjonują ogólnodostępne urządzenia takie jak  drabinka, mały placyk zabaw oraz siłownia na wolnym powietrzu, której urządzenia przeznaczone są dla osób dorosłych, jednak z powodu braku atrakcyjniejszego miejsca są one również wykorzystywane do zabawy przez naszych wychowanków.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Bajkowy Plac Zabaw
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw RIBON ZMZZ-575/03047 600 zł
2Huśtawka metalowa Bocianie gniazdo hm-0064 600 zł
3Ławka/równoważnia GARDEN ma-010 3 200 zł
4Trójkątne zadaszenie piaskownicy4 600 zł
Łącznie: 60 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bajkowy Plac Zabaw

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.