Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Klasopracownia pod chmurką


Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu na terenie szkolnym-  Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku -Gotartowice przy ul. Ziołowej 3,44-251 Rybnik
nr. działki 909/31

Skrócony opis

Projekt ma na celu zbudowanie Zielonej klasy w postaci drewnianej altany wraz z żaluzjami oraz całej infrastruktury wraz z wyposażeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3.

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia klasopracowni na wolnym powietrzu o powierzchni 60 m kw, o wymiarach 6m x 10m,drewnianej altany wraz z żaluzjami ,na potrzeby organizacji zajęć edukacyjnych oraz spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Gotartowice.
Większa możliwość wykorzystania dostępności obiektów znajdujących się na terenie posesji szkoły(boisko sportowe, plac zabaw).Możliwość korzystania z różnych form edukacyjnych związanych z przebywaniem na świeżym powietrzu. Wyposażenie w postaci stołów i ławek oraz elementów dydaktycznych(tablica szkolna, tablice podglądowe) umożliwi prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych, spotkań dydaktycznych i integracyjnych, warsztatów artystycznych, przyrodniczych, ekologicznych. Podniesienie poziomu integracji ze środowiskiem lokalnym.
Projekt będzie uwzględniał udział dla wszystkich mieszkańców oraz nie będzie wykluczał określonych grup społecznych. Obiekt  dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych, dzięki temu, iż nie będzie posiadał barier architektonicznych.

Uzasadnienie

Celem projektu było stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży, która pozwolić ma spędzać im jak najwięcej czasu na wolnym powietrzu w otoczeniu kwiatów i zielenie oraz organizować różnorodne  aktywności w inspirujący sposób. Dzięki ciekawie zagospodarowanemu miejscu, ponad 400 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z naszej dzielnicy będzie mogło kreatywnie bawić się i uczyć, podejmować wielokierunkową aktywność, malować, projektować, a także rozwijać swoje pasje i zainteresowania poza salą szkolną. Przedstawiany projekt jest zasadny z uwagi na cele ogólne projektu, w tym:
-umożliwienie prowadzenia zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych.
-wyzwalanie inicjatyw w podejmowaniu różnych praktycznych działań.
-kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
-podnoszenie wiedzy i umiejętności wskazującej na wartości i motywy działań użytecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Realizacja klasopracowni- altany wraz z wyposażeniem
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Altana 6x10 wraz żaluzjami, budowa powierzchni 35 400 zł
2wyposażenie klasopracowni8 000 zł
3koszt projektu2 000 zł
4budowa chodnika4 000 zł
Łącznie: 49 400 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Klasopracownia pod chmurką

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.