Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 35

35. ROWEROWY TYGIEL


Lokalizacja

44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 5
numer działki: 5294/71, 5296/67, 1086/87, 5250/90, 4836/71

Skrócony opis

Projekt "ROWEROWY TYGIEL" zakłada zakup rowerów turystycznych, stojaków wiszących do ich przechowywania, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych oraz kasków rowerowych.  Rowery posłużą nie tylko społeczności Zespołu Szkół Technicznych, Stowarzyszeniu Wychowanków i Przyjaciół TG i ZST, ale również mieszkańcom Rybnika, w szczególności dzielnicy Śródmieście czy Rybnickiej Radzie Seniorów.

Opis projektu

Projekt "ROWEROWY TYGIEL" zakłada zakup rowerów turystycznych, stojaków wiszących do ich przechowywania, bezprzewodowych zestawów słuchawkowych oraz kasków rowerowych.  Rowery posłużą nie tylko społeczności Zespołu Szkół Technicznych, Stowarzyszeniu Wychowanków i Przyjaciół TG i ZST, ale również mieszkańcom Rybnika, w szczególności dzielnicy Śródmieście czy Rybnickiej Radzie Seniorów.
Realizacja projektu ROWEROWY TYGIEL  z całą pewnością przyczyni się do rozpropagowania aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. Sprawi jednocześnie, że uczniowie, jak i nauczyciele będą mogli wykorzystywać rowery do organizowania wycieczek przedmiotowych, poszerzania oferty edukacji prozdrowotnej, zacieśniania więzów i integracji w oddziałach klasowych.
Projekt umożliwi spełnianie niezwykle wartościowych celów, związanych z organizacją wycieczek rowerowych, takich jak na przykład: poznawanie przyrody, krajobrazu i miejscowości, zwiedzanie muzeów, zakładów pracy lub pracowni artystycznych, obiektów kulturalnych, zapoznawanie się z przeszłością historyczną danego regionu (ruiny, wykopaliska, zabytki, pomniki, cmentarze).
Nie bez znaczenia są również aspekty wychowawcze: kształtowanie dyscypliny, wrażliwości estetycznej, podziwu dla nauki i pracy ludzkiej, szacunku dla skarbów kultury narodowej, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, przyswajanie umiejętności aktywnego wypoczynku i zasad higieniczno-zdrowotnych, zachowania się na wycieczkach i biwakach.
Warto zaznaczyć, że ROWEROWY TYGIEL da młodzieży oraz mieszkańcom perspektywę rozsądnego i rozwijającego sposobu na spędzanie wolnego czasu.
Szkoła dysponuje pomieszczeniem, które udostępni, a w którym baza rowerowa oraz osprzęt mogą być przechowywane.W ramach projektu opracowany zostanie program kilku wycieczek po ścieżkach rowerowych Rybnika. Program opracują nauczyciele szkoły, zaś przeszkoleni instruktorzy rowerowi przeprowadzą pokazowe wycieczki. Całość uatrakcyjni bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, dzięki któremu każdy uczestnik wycieczki usłyszy wiele ciekawych informacji, na temat tego, co w danym momencie zwiedza, w jakim miejscu się znajduje, czy też co w danym momencie widzi. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, iż grupa jest w ciągłym kontakcie z przewodnikiem,a interakcja dla wszystkich będzie przyjemnością i poprawi komfort zwiedzania.
Projekt ten swoją ideą nawiązuje do parku zabaw powstałego w 2014 r. obok Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, a także kompleksu boisk powstałych w ramach "Boiska sportowe TYGLA dla mieszkańców Rybnika oraz profesjonalnej sali fitness TYGIEL FIT. ROWEROWY TYGIEL to kolejny projekt wzbogacający bazę sportową w centrum Rybnika, mieszczący się na terenie Zespołu Szkół Technicznych.

Uzasadnienie

Celem projektu „ROWEROWY TYGIEL” jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, poprawa kondycji fizycznej młodzieży i dorosłych.
Ponadto, dzięki organizacji wycieczek rowerowych, możliwe będzie atrakcyjne przekazywanie wiedzy z wielu dziedzin (np. historia, sztuka, przemysł, edukacja regionalna, patriotyczna, prozdrowotna). Beneficjentami projektu mają być uczniowie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, pracownicy szkoły w ramach zorganizowanych wycieczek rowerowych oraz zainteresowani mieszkańcy Rybnika (w szczególności dzielnicy Śródmieście).                                                                                                     Dodatkowym atutem jest posiadanie uprawnień instruktorów wycieczek rowerowych przez nauczycieli, dzięki czemu organizowanie tego typu przedsięwzięć może stać się stałą praktyką w ZST.
Baza rowerowa będzie doskonałym miejscem w centrum Rybnika do rozpoczynania i kończenia wycieczek rowerowych w sąsiedztwie boisk TYGLA, parku obok szkoły oraz strefy rekreacyjno-wypoczynkowej zrewitalizowanego rybnickiego deptaku i placu przy Bazylice. Baza rowerowa posłuży do organizacji wycieczek dla chętnych grup, które chcą rozpocząć swą ekologiczną podróż spod bram Tygla i  tam ją zakończyć,  z jednoczesną dbałością o ekologię i pozostawieniem pojazdu na szkolnym parkingu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

ROWEROWY TYGIEL
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rowery turystyczne 18szt.45 000 zł
2Stojak5 800 zł
3Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe 18szt.5 940 zł
4Kaski Rowerowe 18szt.2 700 zł
5Prace remontowe - przygotowanie rowerowni1 000 zł
Łącznie: 60 440 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ROWEROWY TYGIEL

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.