Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. "Skate Park w Ochajo" część I


Lokalizacja

44-207 Rybnik, ul. Łukowa, nr działki 1104/6

Skrócony opis

Zgłoszona inwestycja  "Skate Park w Ochajo" docelowo ma służyć dzieciom i młodzieży z naszej dzielnicy i umożliwić im spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny. Miejsce ma integrować, zachęcać do wspólnej zabawy oraz pozwolić na rozwój pasji i zainteresowań młodych mieszkańców Ochojca. Część pierwsza przewiduje przygotowanie planu zagospodarowania terenu i projektu stworzenia tam skate parku.

Opis projektu

Projekt dotyczy planu stworzenia w dzielnicy Ochojec, w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II, miejsca rekreacyjnego w postaci skate parku.
Projekt jest odpowiedzią na rosnące potrzeby intensywnie rozwijającej się dzielnicy, w której dzieci i młodzież chcą spędzać swój wolny czas w gronie znajomych i przyjaciół. Skate park będzie kolejnym miejscem, gdzie młodzi mieszkańcy Ochojca będą mogli wyjść i spędzać razem czas. Miejsce to pozwoli na integrację, wspólną zabawę, a także umożliwi rozwijanie pasji i zainteresowań. Skate park znacząco wpłynie na ofertę rekreacyjną dzielnicy. Projekt wpisuje się w zasady uniwersalnego projektowania, pozwoli zarówno na integracje młodzieży, ale także stworzy przestrzeń dla asymilacji z obywatelami Ukrainy. W projekcie uwzględnione zostaną również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w możliwie największym zakresie - m.in. w projekcie uwzględnione zostaną bezpieczne wjazdy na tern skate parku - bez barier architektonicznych. W projekcie możliwe będzie uwzględnienie także elementów rekreacyjnych dostępnych dla osób o ograniczonych zdolnościach w poruszaniu się. Wejście na teren parku zostanie stosownie oznaczone, co ułatwi osobom niedowidzącym odczytanie informacji nt. miejsca, zastosowane zostaną odpowiednie kolory i wyraźne oznaczenia terenu. W miarę możliwości finansowych powstaną elementy umożliwiające korzystanie z obiektu na rzecz osób z innymi dysfunkcjami.
Ze względu na niewystarczającą ilość środków możliwych do wydania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zdecydowano o podzieleniu projektu na etapy. Pierwszy etap przewiduje wyłącznie zlecenie przygotowania planu zagospodarowania terenu oraz projektu stworzenia skate parku. W kolejnych latach będziemy poszukiwać środków do realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

W dzielnicy Ochojec niewiele jest miejsc służących spędzaniu wolnego czasu i rekreacji dzieci i młodzieży. Dzielnica stale się powiększa, jest coraz więcej nowych zabudowań i w związku z tym zwiększa się liczba mieszkańców. Młodzi ludzie chętnie korzystają z różnych atrakcji. W naszej dzielnicy nie ,ma jeszcze miejsca, gdzie można bezpiecznie uprawiać sporty ekstremalne. Zaobserwowano wśród naszych mieszkańców ogromne zainteresowanie  jazdą na hulajnogach, rolkach, deskach i wrotkach. Podjęto decyzję, aby stworzyć takie miejsce, aby chętne osoby mogły rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Mamy również na celu promowanie zdrowego stylu życia i  spędzenia aktywnie czasu wolnego z dala od telefonów, smartfonów i Internetu. Stworzenie nowego miejsca spotkań pozwoli na lepszą integrację mieszkańców dzielnicy z uwzględniłem potrzeb różnych grup, w tym wymagających szczególnych potrzeb - m.in. niepełnosprawnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Skate Park w Ochajo - część pierwsza
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przygotowanie planu zagospodarowania terenu oraz projektu stworzenia skate parku na działce nr 1104/640 000 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Skate Park w Ochajo" część I

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.