Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Rewitalizacja użytku ekologicznego Okrzeszyniec dla mieszkańców Rybnika.


Lokalizacja

Użytek ekologiczny Okrzeszyniec o powierzchni 14,4359 hektara znajdujący się na działkach miejskich:
181/11, 1340/1, 148,1,156/1,153/1,175/1, 176/1, 152/1,154/1,155/1,1447/11, 380/20, 378/20, 850/19

Skrócony opis

Celem projektu jest rewitalizacja i przywrócenie do życia  "Użytku ekologicznego Dolina Okrzeszyniec" który znajduje się w dzielnicy Zamysłów. Położony między ulicami: Na Niwie, Raciborską, Ujejskego, Wyboistą, Niedobczycką, Jarzynową las pełen bagien i oczek wodnych, z kilkoma pomnikami przyrody, unikalną fauną i florą.

Opis projektu

Projekt zakłada uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przez co rozumie się, że ich efekty będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji oraz nie wykluczając określonych grup społecznych.
Stworzenie pełnej dokumentacji oraz wykonanie projektu przywrócenia wody w stawach paciorkowych.
Umożliwienie swobodnego przemieszczania się aby nie niszczyć przyrody i nie zakłócać migracji zwierząt zamieszkujących Okrzeszyniec(usunięcie przeszkód i załomów).
Stworzenie monitoringu dla ochrony infrastruktury jednocześnie z podglądem na żywo przez internet dla mieszkańców miejsc gniazdowania zwierząt celem ich obserwacji i wykorzystywania do nauki dla dzieci na lekcjach przyrody i biologii bez tworzenia dodatkowej infrastruktury( fotopułapki, kamery bezprzewodowe) .
Utworzenie miejsc umożliwiających obserwację przyrody. Takie stanowisko mogłoby znajdować się poza terenem użytku na terenach miejskich.
Zgodnie z zaleceniami opracowania wykonanego przez Politechnikę Śląską, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej w Gliwicach z sierpnia 2008 uszczelnienie brzegów stawów paciorkowych i skierowanie cieków wodnych aby zasilić dopływy do nich.
Zabezpieczenie przed niszczeniem pomników przyrody poprzez umieszczenie przed nim tabliczki z  odpowiednią informacją.
Umieszczenie tablic opisujących faunę i florę tam występującą.
Zorganizowanie na otwarcie po rewitalizacji pikników ekologicznych z prelekcjami dotyczącymi ekologii i dbania o nasze środowisko.
Chciałbym tu zaznaczyć iż, zgodnie z uchwałą nr 836/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002r § 4 pkt 8. pozwala na budowanie budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na obiekt chroniony lub spowodują degradację krajobrazu.
Wszystkie prace należy wykonywać opierając się na zachowaniu podstawowego przeznaczenia terenu ZNU — tereny zieleni nieurządzonej oraz WS- tereny wód powierzchniowych sródlądowych, a także przy zachowaniu zgodności z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym § 5 ww. uchwały pkt )7 oraz pkt) 8 oraz § 36, 40, 41.

Uzasadnienie

Miasto Rybnik dusi się w smogu. Zadbajmy o zielone płuca miasta a jednocześnie dla przyszłych pokoleń zachowajmy unikalna florę i faunę. Użytek o pow. 14,44ha obejmuje podmokłe łąki stanowiące siedlisko wielu cennych gatunków roślin (ponikło igłowe, ponikło jajowate, kukułka szerokolistna) i zwierząt (gąsiorek,kumak, rzekotka, kilka gatunków żab, zaskroniec).

Jeżeli będziemy odkładać rewitalizację tego miejsca to za parę lat nie będzie czego ratować. Miejsce to może służyć do wypoczynku z dala od zgiełku miasta jak i do celów naukowych dla placówek szkolnych w naszym mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Rewitalizacja użytku ekologicznego" Dolina Okrzeszyniec"
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt, inwentaryzacja, opracowanie, prace geodezyjne, uzgodnienia branżowe500 000 zł
2Prace budowlane( wyczyszczenie oraz uszczelnienie dna i skarp stawów paciorkowych),1 500 000 zł
3Zwiększenie zasilania stawów poprzez budowę ujęcia wód podziemnych i skierowanie ujętych wód do stawów1 300 000 zł
4Pikniki ekologiczny z prelekcjami250 000 zł
5Tabliczki z opisem flory i fauny45 500 zł
Łącznie: 3 595 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rewitalizacja użytku ekologicznego Okrzeszyniec dla mieszkańców Rybnika.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.