Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Nowy Osiedlowy Park


Lokalizacja

Działka o numerze 1147/40, 2642/40, ulica Bogusławskiego – Park Osiedlowy

Skrócony opis

Celem projektu jest rewitalizacja parku osiedlowego, powstałego w latach sześćdziesiątych, dla mieszkańców dzielnicy Boguszowie Osiedle. Działania podjęte w ramach projektu miałyby na celu stworzenie miejsca, gdzie czas będą mogli spędzać zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodzież, a także starsi ludzie.

Opis projektu

Ideą projektu jest rewitalizacja parku osiedlowego w dzielnicy Boguszowice Osiedle.  Park jest doskonałym miejscem odpoczynku dla mieszkańców, niestety z powodu jego zaniedbania, zniszczonych ławek, nieutwardzonych ścieżek – które w deszczowe dni zamieniają się w błotnistą nawierzchnię  – czy śmieci leżących na terenie parku, omijany jest przez większość osób. W zakresie projektu przewidziano doprowadzenie parku osiedlowego do stanu używalności, między innymi : utwardzenie ścieżek,  wymianę oświetlenia, a także  poszerzenie istniejącego placu zabaw wraz z zabudową urządzeń do Street Workout'u . Zaplanowano także usunięcie starych urządzeń do Street Workout'u ćwiczeń na wolnym powietrzu. Dodatkowo stare, spróchniałe ławki wymieniono by na nowe, wykonane z materiału, który zapobiegałby szybkiemu niszczeniu tworzywa, ze względu na umieszczenie ławek na wolnym powietrzu, bez zadaszenia i narażenie ich na działania warunków atmosferycznych. W projekcie przewidziano także ustawienie większej ilości koszy na śmieci, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wyrzucania śmieci, w nieodpowiednich miejscach, przez osoby znajdujące się na terenie parku. W skład projektu wchodziłaby również odnowa amfiteatru znajdującej się w parku wraz z zakupem sterownika do oświetlania scenicznego oraz niezbędnego oświetlenia scenicznego wraz z całym okablowaniem i oprzyrządowaniem a także wymiana drewnianych ławek na widowni –  dzięki czemu na terenie parku mogłyby odbywać się festyny, pokazy, teatr na wolnym powietrzu oraz inne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców. Dzięki poprawieniu stanu parku, miejsce to mogłoby stać się ponownie ważnym, bezpiecznym i czystym, otwartym na mieszkańców, tak jak za dawnych czasów świetności. Wniosek zakłada uniwersalne projektowanie, które zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami (efekty realizacji projektu będą dostępne dla wszystkich na równych prawach lub w możliwie największym stopniu bez adaptacji) oraz nie wyklucza określonych grup społecznych.

Uzasadnienie

Celem projektu jest rewitalizacja parku osiedlowego, powstałego w latach sześćdziesiątych, dla mieszkańców dzielnicy Boguszowie Osiedle. Działania podjęte w ramach projektu miałyby na celu stworzenie miejsca, gdzie czas będą mogli spędzać zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodzież, a także starsi ludzie. Jako mieszkańcy wychodzimy z inicjatywą odnowienia naszego parku, który jest bardzo zaniedbany. W zakresie projektu przewidziano doprowadzenie parku osiedlowego do stanu używalności, między innymi : utwardzenie ścieżek, by w nawet deszczowe dni, można było spacerować bez obawy na zniszczenie obuwia; wymianę oświetlenia, poszerzenie istniejącego placu zabaw, aby rodziny z dziećmi miały miejsce, w którym spędzą swobodnie czas na zabawie ze swoimi pociechami. Zaplanowano także usunięcie starych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, które swoim stanem stwarzają zagrożenie dla ich użytkowników.  Dodatkowo wymieniono by ławki – by mogły z nich korzystać osoby przebywające na terenie parku, bez zabrudzenia i niszczenia odzieży.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Nowy Osiedlowy Park
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utwardzenie ścieżek na terenie parku600 000 zł
2Odnowienie sceny wraz z wymianą ławek na widowni zakup sterownika do oświetlania scenicznego oraz niezbędnego oświetlenia scenicznego wraz z całym okablowaniem i oprzyrządowaniem1 300 000 zł
3Wymiana obecnego oświetlenia parku220 000 zł
4Doposażenie placu zabaw wraz poszerzeniem ogrodzenia oraz montażem urządzeń do Street Workout'800 000 zł
5Wymiana ławek oraz koszy na śmieci200 000 zł
6Wykonanie dokumentacji projektowej 200 000 zł
Łącznie: 3 320 000 zł
Lp.Część składowaŁączny koszt

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nowy Osiedlowy Park

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.