Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Budowa boiska softballowego


Lokalizacja

Boisko baseballowe MOSiR Rybnik. Działki nr 299/16, 249/16; 223/16.

Skrócony opis

Wybudowanie boiska softballowego z opcją wykorzystania dla baseballu dziecięcego obok boiska baseballowego seniorskiego w dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia będzie tworzyło kompleks obiektów sportowych do wykorzystywania przez mieszkańców Rybnika.

Opis projektu

Na obiekcie MOSiR Rybnik w dzielnicy Ligota Ligocka Kuźnia istnieje boisko baseballowe dla seniorów oraz prowizoryczne boisko baseballowe dla dzieci. W ramach tego projektu chcemy prowizoryczne boisko baseballowe przebudować na boisko softballowe z opcją wykorzystania dla baseballu dziecięcego. Budowa wymaga wykonania profesjonalnego projektu, który powinirn być konsultowany z przyszłym użytkownikiem. Projekt budowy boiska softballowego powinien uwzględniać wykonanie następujących robót:
- drenaż terenu
- system czyszczenia sztucznej murawy wodą
- ogrodzenie tzw home-run
- wkonanie piłkochwytu tzw. backstop
- wykonanie boksów dla zawodników
- wykonanie oświetlenia treningowego i nagłośnienia
- wykonanie tablicy wyników
- wykonanie trybun dla ok 200 kibiców
- wykonanie nawierzchni boiska z tworzywa sztucznego
Profesjonalne wykonanie boiska znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort zawodników i kibiców.

Uzasadnienie

Wybudowanie boiska softballowego z opcją wykorzystania dla baseballu dziecięcego stworzy kompleks boisk, na którym będzie można organizować zawody międzynarodowe rangi Mistrzostw Europy we wszystkich kategoriach wiekowych zarówno w baseballu jak i softballu. Będzie to pierwszy polski kompleks boisk. Na obiekcie będą mogły odbywać się także inne imprezy sportowe. Obiekt przyczyni się do podniesienia rangi baseballu i softballu nie tylko w Rybniku. Obiekt będzie mógł być wykorzystywany także przez osoby niepełnosprawne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

Budowa boiska softballowego
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu70 000 zł
2Wykonanie ogrodzenia home-run300 000 zł
3Wykonanie piłkochwytu (backstop)150 000 zł
4Wykonanie systemu czyszczenia murawy wodą150 000 zł
5Wykonanie drenażu100 000 zł
6Wykonanie boksów (2 szt)200 000 zł
7Wykonanie murawy boiska z tworzywa sztucznego1 700 000 zł
8Wykonanie trybun składanych na 200 osób350 000 zł
9Wykonanie oświetlenia treningowego300 000 zł
10Wykonanie tablicy wyników i nagłośnienia130 000 zł
Łącznie: 3 450 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa boiska softballowego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.