Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 29

29. Każde pokolenie ma swój czas


Lokalizacja

Teren dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz kościół parafialny pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Rybnickiej Kuźni ul. Kuźnicka 10, także teren przy skrzyżowaniu ulicy
Podmiejskiej z ulicą św. Maksymiliana nr. działki 1244/51 oraz fragmenty rybnickich ścieżek rowerowych i terenów miasta Rybnika.

Skrócony opis

organizacja imprez oraz wydarzeń dla mieszkańców

Opis projektu

Organizacja spotkania opłatkowego z seniorami, osobami niepełnosprawnymi oraz będącymi w potrzebie, a także organizacja koncertu noworocznego dla mieszkańców dzielnicy oraz pozostałych mieszkańców Rybnika w wykonaniu artystów oraz muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej. Organizacja festynu rodzinno-odpustowego i IV Kuźnickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Orientację wraz z piknikiem rodzinnym. Organizacja konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży dzielnicy Rybnicka Kuźnia i sąsiadujących dzielnic. Założeniem projektu jest integracja lokalnej społeczności oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, występy artystyczne oraz wspólnie spędzany czas z najbliższymi. IV kuźnicki rodzinny rajd na orientację będzie się odbywał w trzech kategoriach: nordic walking, bieg i jazda na rowerze. Jest to impreza rozgrywana na orientację w terenie. Przewiduje się około 150 zawodników. Uczestnicy otrzymają na starcie rajdu mapę z zaznaczonymi punktami oraz kartę startową na której muszą potwierdzić obecność w odnalezionych punktach. Uczestnicy będą musieli wykazać się znajomością różnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, znajomości historii Miasta i dzielnicy oraz własną sprawnością. Podczas rajdu odbędzie się również piknik rodzinny, na którym odbywać się będą konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Z uwagi na charakter zadania organizacja Rajdu Rowerowego nie przewiduje uniwersalnego projektowania, natomiast pozostałe zadania projektu w pełni planowane są z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego zgodnie z ustawą. Jedno z zadań ( spotkanie opłatkowe ), wręcz skierowane jest dla osób spełniających kryteria wynikające z pojęcia uniwersalnego projektowania. W tym zadaniu zakłada się liczbę około 100 uczestników spotkania opłatkowego z seniorami.

Uzasadnienie

Celem projektu jest integracja mieszkańców dzielnicy Rybnicka Kuźnia poprzez wspólne spędzanie czasu, wspólny posiłek, wspólny śpiew, wspólną rozmowę
oraz wymianę poglądów i doświadczeń. Celem projektu jest także propagowanie kultury poprzez muzykę i występy artystyczne oraz propagowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród rodzin i ich najmłodszych członków. Również celem jest wskazanie ciekawych miejsc w dzielnicy i mieście, przybliżenie ich historii, a wszystko to na sportowo w formie zabawy w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół. Kolejnym celem jest zorganizowanie festynu rodzinno – odpustowego w okresie między sierpniem , a październikiem 2023 roku, którego założeniem jest integracja mieszkańców Rybnickiej Kuźni oraz umożliwienie występu przed publicznością dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Rybnicka Kuźnia należących do różnych grup artystycznych oraz czynny udział w pokazach
artystycznych. Założeniem tego celu jest również integracja lokalnej społeczności poprzez zabawy taneczne, konkursy i zawody sportowe, występy artystyczne
oraz spotkania rodzinne z okazji odpustu parafialnego w dzielnicy. Zapotrzebowanie na tego typu imprezy jest ogromne o czym świadczy duża frekwencja na festynie
w ubiegłych latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

koszty spotkania z seniorami
Lp.Część składowaŁączny koszt
1poczęstunek - obiad, kawa, herbata, ciasto6 500 zł
2koszty związane z występami artystycznymi1 000 zł
Łącznie: 7 500 zł
koszty koncertu noworocznego
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenie dla solistów oraz muzyków5 000 zł
koszty rajdu rowerowego
Lp.Część składowaŁączny koszt
1medale dedykowane3 000 zł
2wydruk map + przygotowanie punktów na trasie900 zł
3nagrody2 000 zł
4gastronomia2 000 zł
Łącznie: 7 900 zł
koszty festynu rodzinno - odpustowego
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zespoły muzyczno - artystyczne12 500 zł
2koszty ochrony - zabezpieczenie imprezy1 500 zł
3Wynajem 4 namiotów o wymiarach 12 m x 6 m, wysokość szczytu 3,10 m z oświetleniem – minimum 3 punkty świetlne5 000 zł
4wynajem 60 ławostołów o wymiarach 2,20 m X 0,5 m2 100 zł
5nagłośnienie5 000 zł
Łącznie: 26 100 zł
koszty konkursu kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży
Lp.Część składowaŁączny koszt
1nagrody2 500 zł
2poczęstunek500 zł
Łącznie: 3 000 zł

Postęp realizacji

Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Każde pokolenie ma swój czas

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.