Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 38

38. Aleja Drzew


Lokalizacja

działka nr 2416/54

Skrócony opis

Rewitalizacja alei drzew przy ulicy Mikołowskiej wzdłuż muru Bazyliki Św. Antoniego (pomiędzy pl. Jana Pawła II a bramą wjazdową na teren bazyliki).

Opis projektu

Obecne drzewa są jeszcze żywe, projekt ma na celu płynne zastąpienie starszych drzew nowymi ( w miarę możliwości nasadzenie nowych pomiędzy starymi ) tak aby nowe drzewa zdołały urosnąć zanim starsze będą wymagały wycięcia . Ma to na celu uniknięcia sytuacji gdy w centrum miasta znikną kolejne drzewa, których z każdym rokiem ubywa . W ramach projektu byłaby też opcja weryfikacji możliwości posadzenia drzew po drugiej stronie drogi ul. Mikołowskiej na tym samum odcinku.

Uzasadnienie

Obecne drzewa są jeszcze żywe, projekt ma na celu płynne zastąpienie starszych drzew nowymi ( w miarę możliwości nasadzenie nowych pomiędzy starymi ) tak aby nowe drzewa zdołały urosnąć zanim starsze będą wymagały wycięcia . Ma to na celu uniknięcia sytuacji gdy w centrum miasta znikną kolejne drzewa, których z każdym rokiem ubywa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

kosztorys 1
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zasadzenie drzew 2 szt 20 000 zł
2przygotowanie podłoża strukturalnego 2 szt 40 000 zł
Łącznie: 60 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Aleja Drzew

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą  przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika w celu udzielania  odpowiedzi osobie wysyłającej zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Rybnik przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Rybnika.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej jedynie w sytuacji, gdy wynika to z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania oraz egzekwowania innych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie obsługującej budżet obywatelski Miasta Rybnika oraz uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.